Yoshitomo Saito- Haiku #2

Haiku #2
unique bronze
12 ¾” x 4 ¼” x 3”