Yoshitomo Saito- Haiku #1

Haiku #1
unique bronze
16 ½” x 5 ½” x 2 ½”