Yoshitomo Saito- Fish Net

Fish Net
unique bronze
160" x 170" x 15"