Yoshitomo Saito- Bronze Banana Calligraphy

Bronze Banana Calligraphy
cast bronze
size varies