Yoshitomo Saito- Bronze Banana Calligraphy (detail)

Bronze Banana Calligraphy (detail)
cast bronze
size varies