Michael Burrows- Watercourse Way II

Burrows watercourse way 2

Watercourse Way II
pencil drawing
14" x 6 1/2"