Michael Burrows- Art of Dreaming: Zazen #2

Burrows art of dreaming zazen

Art of Dreaming: Zazen #2
pencil drawing
14" x 6 1/2"