Charles Birnbaum- Cronus

Cronus
Porcelain
6 1/4" x 6" x 7 1/2"